จุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศคืออย่างไร หากโครงการ Thailand Riviera เกิดขึ้นจริง


Thailand Riviera คือชื่ออันไพเราะของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกเป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาให้จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เป็นเมืองจุดหมายปลายทางทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (Leisure) การฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body Soul and Mind) ที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพ และเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของการบริการของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสากลได้

Thailand Riviera มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพื้นที่ ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการให้บริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และชุมชนที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ผู้ประกอบการ แรงงาน และคนในสังคม เพื่อการนำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงเขาอีบิด จังหวัดเพชรบุรี Photo source from th.readme.me

รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการกระจายรายได้ในทุกภาค เชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน ผ่านการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการ และการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Photo source from thai.tourismthailand.org


Thailand Riviera จะต้องก้าวไปสู่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก (World Class Destination) โดยกลยุทธ์การขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว จะเน้นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชน เกษตร วัฒนธรรมและการค้า ส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในพื้นที่ รวมไปถึงการทำให้เกิดภาพจำใหม่ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ด้วยการนำเสนอมุมมองเชิงสร้างสรรค์ และสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของดินแดนแห่งชายฝั่งทะเลจุดชมวิว เขาดินสอ จังหวัดชุมพร Photo source from facebook.com/UnseenThailand

Thailand Riviera จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ที่ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศของชายหาดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน


อ่าวเขาควาย เกาะกำตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง Photo source from JITTIPEERA PHOTOGRAPHY

ถ้า Thailand Riviera เกิดขึ้นจริง ก็จะสร้างผลประโยชน์ ผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว นักลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการจากภายนอกที่จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นใน 4 จังหวัด อันได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง รวมถึงการพัฒนาต้นแบบของการพัฒนาโซนนิ่งการท่องเที่ยว เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการในภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

#####


2 views0 comments