ติสต์ได้รวยด้วย: โอกาสทางธุรกิจในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ถอดรหัสจาก CAPT Fest 2021


โดย สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


คำว่า “ศิลปะ” กับ​ “ธุรกิจ” ดูไม่ไปด้วยกัน แต่ที่จริงศิลปะก็เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีระบบนิเวศที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อให้เติบโตเป็นแหล่งรายได้ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งการสนับสนุนนี้ย่อมต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งภาคเอกชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครือข่ายคนจัดการศิลปะ ภาคประชาชนที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อเสพศิลปะ และภาครัฐที่ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีนโยบายรัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA พบว่า “บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ” เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีหลักการและกระบวนการที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งด้านการเงินและการลงทุนในกิจกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนา และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และส่งออกผลิตภัณฑ์ศักยภาพสูง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายอื่น ๆ


การเข้ามามีบทบาทของรัฐบาลจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและเปิดพื้นที่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็เช่นกัน รัฐบาลควรส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศในกลุ่มอื่น ๆ เพราะนอกจากศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะเป็นต้นธารของความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ แล้ว ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังเป็นธุรกิจที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
การเกิดขึ้นของสมาคม CAPT


สมาคม CAPT หรือสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเฉพาะเจ้าของเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เจ้าของสถานที่ทางศิลปะ นักจัดการศิลปะ คิวเรเตอร์ โปรดิวเซอร์ นักสะสมงานศิลปะ CAPT เป็นสมาคมของนักจัดการศิลปะ (Art Manager) ไม่ใช่สมาคมของศิลปิน (Artist) แต่ CAPT ตั้งใจสร้างระบบนิเวศในวงการเพื่อให้ศิลปินทำงานได้อย่างสบายใจ มีทรัพยากรมากพอให้คนสร้างสรรค์ได้ทำงาน


สมาคม CAPT เป็นสมาคมการค้าในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรม เพราะ CAPT เชื่อในศักยภาพของศิลปะในฐานะอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และอาชีพให้คนไทยได้เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ


เป้าหมายของสมาคม CAPT คือการสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เส้นทางอาชีพ (Career path) และเครือข่าย (Network) ให้กับอุตสาหกรม เพื่อให้มั่นใจว่า ศิลปะจะเป็นเส้นทางอาชีพที่ต่อยอดโอกาสให้คนไทยได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศศิลปะ ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น แรงงาน ค่าตอบแทน และการลงทุนของภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น การจัดเทศกาล การสร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปะ เช่น หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร และที่สำคัญ สร้างวัฒนธรรมการจ่ายเพื่อเสพศิลปะในหมู่ผู้บริโภคศิลปะในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมยั่งยืน
ปัญหาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


หากคลุกคลีใกล้ชิดกับคนในวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยย่อมทราบดีว่า ศิลปินและนักสร้างสรรค์คนไทยมีศักยภาพสูงมาก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่กลับไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควร เช่น การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ การส่งเสริมด้วยงบประมาณและการอำนวยความสะดวก รวมถึงภาคประชาชน เช่น การจ่ายเงินเพื่อเสพศิลปะของผู้ชม ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและทัศนคติที่มีต่อการชมศิลปะ ศิลปินไทยประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง มีคนชื่นชมทั่วโลก คนต่างชาติได้ชมผลงาน ในขณะที่คนไทยบางครั้งก็ไม่มีโอกาสเห็นงานเหล่านั้น


ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอมีทั้งเชิงกายภาพ และเชิงนโยบาย เชิงกายภาพ เช่น สถานที่หรืองบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ไม่มีการส่งเสริมให้เสพศิลปะตั้งแต่เด็ก ไม่มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์ต่อยอดแบบร่วมสมัย แต่มุ่งไปที่การอนุรักษ์มากกว่า กฎหมายที่ไม่ครอบคลุมอาชีพศิลปิน หรือธุรกิจศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ นิติบุคคลที่เหมาะจะดำเนินธุรกิจศิลปะที่ไม่เน้นผลกำไรในเมืองไทยไม่มีกฎหมายรองรับ ธุรกิจศิลปะต้องอยู่ในกฎหมายแบบเดียวกับธุรกิจเน้นกำไรแบบอื่น ๆ ทั้งที่ลักษณะของธุรกิจไม่เหมือนกัน


เครือข่ายศิลปะในประเทศไทยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยศิลปิน แต่สิ่งที่ประเทศยังขาดอยู่คือนักจัดการศิลปะ เพื่อที่จะเข้ามาจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์
CAPT Fest คืออะไร


เทศกาล CAPT Fest เป็นความพยายามครั้งแรกท่ามกลางโควิดที่เหล่านักจัดการศิลปะมาสร้างแพลตฟอร์มให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นโอกาสในุอตสาหกรรมแบบที่อาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อน ในแนวคิดหลักคือ “พาศิลปะข้ามสายไปสร้างคุณค่ากับอุตสาหกรรมอื่น” เพื่อให้ทุกคนในทุกวงการทั้งคนศิลปะและคนในอุตสาหกรรมอื่นมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ หากให้ศิลปะได้ทำงานในพื้นที่ที่เปิดรับความสร้างสรรค์


ART IS A NEW WEALTH

ศิลปะก็สร้างมูลค่าได้อย่างมากมายมหาศาล CAPT ร่วมกับ Hotel Arts Fair ยืนยันสิ่งนี้ผ่านสัมมนาคุยกับตัวจริงวงการศิลปะร่วมสมัย ทั้งเจ้าของเทศกาลศิลปะ นักสะสมงานศิลปะมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในวงการนักสะสมระดับโลก เจ้าของแกลเลอรี่และสำนักพิมพ์ที่สร้างพื้นที่เพื่อให้คนเรียนรู้ศิลปะ และศิลปิน NFT ตัวจริง เพื่อให้เห็นช่องทางสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักลงทุนที่สนใจศิลปะ และศิลปินที่อยากลองจับตลาดเหรียญดิจิทัลซึ่งกำลังมาแรง งานนี้ได้ลงลึกวงการสะสมศิลปะกันอย่างออกรส เห็นถึงเม็ดเงินจำนวนมากในวงการนี้ และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับศิลปิน NFT ให้กับนักสะสมและศิลปินอีกด้วย


DESTINATION ART AND CULTURE

จุดหมายปลายทางที่มีเรื่องราวของตัวเองทำให้คนอยากเดินทางไปสัมผัส ศิลปะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยสร้างเรื่องราวให้จุดหมายปลายทาง สร้างประสบการณ์ใหม่ให้มากกว่าแค่วิวทิวทัศน์แบบเดิม และนำเสนอตัวตนของพื้นที่ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ ศิลปะก็ช่วยการท่องเที่ยวได้ CAPT จึงชวนเจ้าของเครือข่ายและเทศกาลศิลปะร่วมสมัยจากทั่วประเทศมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ถึงการทำงานศิลปะร่วมกับพื้นที่ จะสร้างเรื่องราวให้จุดหมายปลายทางได้ต้องคุยกับคนมากมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคนในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาครัฐ เพราะศิลปะในชุมชนคือเรื่องของทุกคนในชุมชนนั้น ไม่ใช่แค่ผู้จัดเทศกาล ในระยะยาวเทศกาลศิลปะเหล่านี้อาจกลายเป็นพื้นที่หลักให้คนในชุมชนได้สื่อสารเสียงของตนเองออกมา และสร้างรายได้ให้พวกเขาได้อย่างมหาศาลอย่างโมเดลในต่างประเทศ งานนี้ทำให้เหล่าเจ้าของเครือข่ายและเจ้าของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นำไปสู่โอกาสในการสร้างงานศิลปะกับชุมชนและพื้นที่ต่อไปในอนาคต


ARTS AT OUR FINGERTIPS: ONLINE ARTS APPRECIATION

แม้โลกจะยังเดินทางไม่ได้ แต่ยังมีโอกาสให้คนรักศิลปะได้ชื่นชมงานผ่านทางโลกออนไลน์ และวงการศิลปะจะพัฒนาไปได้อย่างไรถ้าผู้ชมไม่ได้ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน CAPT ร่วมกับชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง จัดสัมมนาและเวิร์กช็อปพัฒนาผู้ชมงานศิลปะ แม้จะเป็นการชมศิลปะออนไลน์ก็ยังเพลิดเพลินและชุบชูใจได้ พูดคุยกับนักวิจารณ์ศิลปะระดับเซียนจากหลากหลายสาขา ตบท้ายด้วยเวิร์กช็อปร่วมกันวิจารณ์งานศิลปะออนไลน์ตามโจทย์ งานนี้อาจจะไม่ได้สร้างนักวิจารณ์ได้ในทันทีทันใด แต่ทุกคนที่เข้าร่วมงานล้วนแล้วแต่จุดประกายความคิดที่อยากจะชมงานศิลปะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และกลายเป็นก้าวใหม่สู่การเป็นนักวิจารณ์อย่างแน่นอน


ACTING FOR NON-ACTORS: CREATE YOUR OWN COMMUNICATION

ศิลปะการแสดงไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องผ่านตัวละครบนเวที แต่รวมถึงการสื่อสารทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันด้วย เพราะหัวใจของศาสตร์การแสดงคือการย้อนมองตัวเอง และรู้จักตัวเองมากขึ้น CAPT ร่วมกับ Self-Factory จัดเวิร์กช็อปพัฒนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านศาสตร์การแสดงและจิตวิทยาสังคมให้ผู้ที่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพ นำศาสตร์การแสดงขั้นพื้นฐานมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการสื่อสารเฉพาะบุคคล งานนี้เป็นเวิร์กช็อปยาวติดต่อกัน 4 สัปดาห์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้น กำหนดจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร ในเวิร์กช็อปมีหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่ครูไปจนถึงวิศวกรที่ต่างก็มีปัญหาการสื่อสารและอยากจะแก้ไข เวิร์กช็อปนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้จักตัวเองและมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น ตรงตามโจทย์ตั้งต้นของผู้จัดงาน


STORYTELLING FOR GAME DESIGN

อุตสาหกรรมเกมโลกกำลังไปไกล อุตสาหกรรมเกมไทยก็กำลังเติบโต หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเกมดังทั่วโลกคือศิลปะการเล่าเรื่อง CAPT จึงร่วมกับ TGA จัดสัมมนาและเวิร์กช็อปสร้างพื้นที่ให้นักเล่าเรื่องและนักสร้างเกมได้มาเจอกัน งานนี้มีผู้เข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์ เพราะทั้งฝั่งคนเขียนบทเองก็อยากร่วมงานกับคนทำเกม ฝั่งคนทำเกมก็อยากได้มือเขียนบทที่ชำนาญมาแก้ปัญหาของตัวเอง ตลอดช่วงเวลาของสัมมนาและเวิร์กช็อป นอกจากจะได้เจาะลึกอัดแน่นถึงกระบวนการสร้างเนื้อเรื่องในเกมแล้ว ยังได้เห็นศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์ในไทยที่แม้จะต้องปั้นไอเดียในเวลาอันสั้น แต่ก็เป็นไอเดียตั้งต้นที่น่าสนุก น่าสนใจ และคงจะดีไม่น้อยถ้าไอเดียเหล่านี้ได้พัฒนาต่อยอดออกไปเป็นเกมจริง ๆ


SHOWBIZ AGENT 101

ในยุคสมัยที่โลกเชื่อมถึงกันได้อย่างง่ายดาย นอกเหนือจากการทำงานกันในประเทศ วงการศิลปะสายบันเทิงอย่างนักดนตรีหรือศิลปินที่อยากไปต่อยอดในระดับโลก หรือตลาดนานาชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “เอเจนซี่” หรือผู้แทนของตัวเองเพื่อติดต่องาน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง CAPT ร่วมกับ First One Asia พาเอเจนต์และตัวแทนจากค่ายเพลงตัวจริงในวงการบันเทิงระดับโลกมาเล่าการทำงาน ประสบการณ์ และข้อดีของการมีเอเจนต์ที่ทำให้ศิลปินได้มีเวลาสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่ งานนี้ทำให้หลายคนได้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเอเจนซี่และเห็นภาพการทำงานระหว่างศิลปิน เอเจนซี่ ค่ายเพลง และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มากขึ้น


ARTREPRENEUR TOOL KIT

เพราะสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้คนป่วยแค่กาย แต่ยังป่วยใจอีกด้วย CAPT จึงร่วมกับ The Artitude พาศิลปะไปแก้ปัญหาสุขภาพจิตด้วยโมเดลธุรกิจ จัดบรรยายและเวิร์กช็อปจุดประกายไอเดียดี ๆ ให้กับเหล่าศิลปินที่อยากสร้างงานเพื่อแก้ปัญหาสังคม และสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันนำเสนอทางออก งานนี้อัดแน่นด้วยสัมมนาจากวิทยากร 10 คนและไอเดียศิลปะจากเพื่อนหลากหลายสาขาอาชีพ อัดแน่นตลอดสองวัน


BLUR THE LINES, REDEFINE THE BORDERS

เส้นแบ่งวิทยาศาสตร์กับศิลปะกลายเป็นเรื่องล้าหลังแล้วในยุคนี้ แต่การทำงานร่วมกันสิที่สร้างคอนเทนต์น่าสนใจให้กับโลก CAPT ร่วมกับไบแพม (BIPAM) การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาและเวิร์กช็อปสร้างพื้นที่ให้คนทำงานวิทยาศาสตร์และคนทำงานศิลปะมาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเป็นไปได้ที่แตกแขนงออกจากงานในกรอบของศาสตร์ตัวเอง จับคู่คนวิทย์กับคนศิลป์ทำกิจกรรมคิดงานออกแบบข้ามศาสตร์กันในเวลาจำกัด ผลลัพธ์คืองานออกแบบสนุก ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้าง ใช้ศิลปะสื่อสาร ที่พร้อมจะต่อยอดต่อไปในอนาคต


ART IS ALL AROUND

เพราะแท้จริงแล้วศิลปะอยู่รอบตัวเรา CAPT สรุปปิดท้าย CAPT Fest อันยาวนานร่วมเดือนด้วยการรีแคปกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งงานจากเจ้าของแต่ละสัมมนาและเวิร์กช็อป ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า ศิลปะอยู่ในทุกช่วงชีวิต ทุกอย่างรอบตัวของมนุษย์ และมีพื้นที่มากมายรอการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ให้ไปไกลกว่าแค่ไอเดีย แต่นำไปใช้ได้จริงและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

CAPT Fest เข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างไร


CAPT พยายามทำให้คนไทยมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในวงการ นำศิลปะข้ามอุตสาหกรรมเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์และนักจัดการได้จินตนาการถึงสิ่งที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือสร้างอาชีพได้


นอกจากจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับคนศิลปะได้เจอกับคนในธุรกิจอื่น ๆ การสร้างเครือข่ายนักจัดการศิลปะยังช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาว สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และต่อยอดงานที่ตัวเองทำได้ในระยะยาว
CEA มีบทบาทอย่างไรเพื่อช่วยให้ CAPT พัฒนาอุตสาหกรรม


การเชื่อมโยงกับนักออกแบบนโยบายสาธารณะช่วยให้สมาคม CAPT ได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และตอบสนองได้อย่างตรงจุด CEA ได้ศึกษาอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นการดำเนินนโยบายที่ดี เช่น การศึกษามูลค่าเศรษฐกิจ ห่วงโซ่อุปทาน และระบบแรงงานของอุตสาหกรรม


เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน CAPT และ CEA ลงนามความตกลง MOU ในประเด็นดังนี้


1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น นักบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ประกอบการ และผู้ดำเนินกิจการ ทั้งเชิงกายภาพและรูปแบบออนไลน์ โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม


2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และศิลปะแขนงอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของบุคลากรในอุตสาหกรรม เชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เป็นต้นทางของความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอื่น ๆ


3) เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


จากความตกลงข้างต้น CAPT Fest จึงเกิดขึ้นตอบสนองทุก ๆ ประเด็นดังกล่าว ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และขยายความร่วมมือระหว่าง CEA กับ CAPT และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเติบโตยิ่งขึ้น


เป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐมีองค์กรที่ตระหนักถึงคุณค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะ สร้างความหวังให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และทำให้การกำหนดนโยบายเข้าถึงผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างแท้จริง
สรุป


อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่คนจำนวนมากกำลังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) ในฐานะที่เป็นเครื่องมือนำเสนอวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของประเทศสู่สายตาชาวโลก ซึ่งนำมาสู่รายได้อย่างมหาศาลกลับเข้าประเทศ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นต้นธารของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุด ถ้ารัฐบาลหันมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจะไปได้ไกลยิ่งกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน

28 views0 comments