เมื่อภูมิปัญญาเป็นบ่อเกิดของงานเทศกาล

Photo source from camarartmagazine.com

ภูมิปัญญา หรือ Wisdom คือองค์ความรู้จากทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากวิถีชุมชน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับนวัตกรรมแบบพื้นถิ่นที่นำมาเชื่อมโยงกับความเป็นวิถีความเป็นอยู่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนั่นหมายถึงการเกิดรากเหง้าจากองค์ความรู้จากบุคคล หมู่บ้าน ชุมชน และขยายต้นทุนภูมิปัญญามาสู่เมืองในที่สุด


องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมวิถีชุมชนได้ถูกพัฒนา และยกระดับมาสู่การสร้างรายได้เศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชน ด้วยการรวมตัวที่เริ่มจากชุมชนมาเป็นตลาดนัดท้องถิ่น การละเล่นท้องถิ่น งานประเพณีวัฒนธรรมประจำปี ตามวิถีชาวบ้านสู่วิถีเมือง จนกระทั่งการมาเป็นงานเทศกาลของชุมชน และบางแห่งได้ยกระดับมาเป็นเทศกาลของเมืองในที่สุด เพราะด้วยการที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาที่ได้สืบทอดกันมาแต่ช้านานที่ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นตำนานเลยทีเดียวPhoto source from ไทยรัฐ online

Photo source from ไทยรัฐ online

อย่างกรณีศึกษาจากหลายเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้เชื่อมโยงงานเทศกาลที่เกิดจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายมาเป็นเทศกาลประจำปี และยกระดับสู่การสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจากนักเดินทางและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก อย่างงานเทศกาล ”โคมไฟดอกบัว” เกาหลีใต้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกรับรอง เทศกาล Edinburgh’s Festival ที่ประเทศ Scotland หนึ่งใน World Best Heritage Festival ที่คนทั่วโลกรู้จัก หรือกระทั่งงานเทศกาลผีตาโขน จังหวัดเลย ประเทศไทย ล้วนแล้วแต่เป็นการดึงมรดกภูมิปัญญาที่มีรากเหง้าอัตลักษณ์ของเมืองตัวเอง มาพัฒนาสู่การสร้างระบบนิเวศน์ทางด้านการสร้างรายได้เศรษฐกิจจากท่องเที่ยว (New Eco System) ทั้งสิ้นPhoto source from camarartmagazine.com


เพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปของคำว่า “บ่อเกิด” จากภูมิปัญญาที่นำมาก่อให้เกิดการรวมตัวกัน เพื่อแสดงอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งที่เป็นมรดกภูมิปัญญาแบบจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ในมาตรฐานของ UNESCO โดยที่องค์การ UNESCO ก็พยายามที่จะแสวงหาต้นทุนเหล่านี้จากอารยประเทศทั่วโลกแบบไม่เคยหยุดนิ่งเช่นกัน จนได้มีการเพิ่มรายชื่อผู้เสนอตัวชุมชน หรือเมืองที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การประกาศตัวให้เป็นเมืองเทศกาลระดับโลก โดยการรับรองจาก UNESCO อย่างยาวนานและต่อเนื่องนั่นเองPhoto source from visitbritain.com


1 view0 comments