Carbon Neutral Event งานอีเวนท์ที่มีการคำนวณลดปริมาณคาร์บอนจากการจัดงาน


Photo source from agc-glass.eu

ปัจจุบันทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำาลายป่า หรือแม้กระทั่งการจัดงานอีเวนท์ที่ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งส่วนของการจัดงานและการพักแรม การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การใช้พลังงานในการปรุงอาหาร ขยะเหลือทิ้งจากการจัดงาน ล้วนเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น


การจัดงานอีเวนท์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดหาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงาน เพื่อทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลง เรียกว่า Carbon Offset หรือทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเท่ากับศูนย์ เรียกว่า Carbon Neutral


Photo source from springnews.co.th

Carbon Neutral Event คืองานอีเวนท์ที่มีการคำนวณลดปริมาณคาร์บอนจากการทำงาน เพราะการจัดงานแต่ละครั้ง มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เสมอ ปัจจัยที่จะทำให้ Carbon Neutral Event เกิดความสำเร็จ ต้องมาจากความตั้งใจจริงของผู้จัดงาน ประกอบกับมีองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องคาร์บอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อย่างกิจกรรมใดในงานที่ปล่อยคาร์บอนบ้าง และมีความรู้ว่าจะลดมันอย่างไร รวมถึงมีทีมงานในการวางแผน เก็บข้อมูล การวัดผล ประชาสัมพันธ์และสามารถต่อยอดไปให้เกิดความยั่งยืนได้


Photo source from sustainabletravel.org

เมื่อผู้จัดอยากให้งานของตัวเองมีคาร์บอนเป็นศูนย์ ก็ไปสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอนใด ๆ ก็ตามในตลาด เช่น ถ้างานอีเวนท์ปล่อยก๊าซ 20 ตัน ก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อยไป ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เช่น ปลูกป่า 1 พันไร่ ก็คำนวณว่าสามารถลดคาร์บอนเท่าไหร่ คิดออกมาเรียกว่า Carbon Credit แต่ถ้าซื้อต่ำกว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อย จะเรียกว่า Low Carbon Event ไม่ใช่ Carbon Neutral ต้อง Offset จนเป็นศูนย์หรือต่ำกว่าศูนย์ จึงจะเรียกว่า Carbon Neutral Event ซึ่งจะมีองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางที่รับรองเรื่องคาร์บอนเครดิตโดยการวัดคำนวณให้หากในอนาคตผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ หรือภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมใจกันจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ก็จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นด้วย อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นเช่นกัน การวัดผลที่เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกระทบที่ดีต่อสังคมและเศรษฐกิจ


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - ทีเส็บ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) - อบก. จึงอยากผลักดันและส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการจัดงานอีเวนท์ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้มีความสามารถในการนำเสนอการจัดอีเวนท์แบบ Carbon Neutral Event ซึ่งกำลังเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะจากต่างประเทศอีกด้วย


Photo source from c-mw.net

2 views0 comments