Green Ecological คืออะไร ทำไมหลายเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว


Photo source from undp.org

เกริ่นถึงระบบนิเวศน์สีเขียว หรือ Green Ecological ที่หลาย ๆ เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึง ผลกระทบจากมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกอย่างต่อเนื่องมานานหลายทศวรรษ เรียกได้ว่า อาจจะเป็นอีกยุคที่นอกจากจะเป็นเรื่อง Digital Transformation ที่เกิดผลกระทบจาก Digital Disruption เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์สีเขียว ก็ถือเป็นสาระสำคัญที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชุมชน วาระแห่งเมือง และวาระแห่งชาติ นั่นหมายถึงเมืองไหนที่มีแนวคิดเรื่อง Green Ecological ก็จะก่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น แม้อาจจะต้องต่อสู้อย่างหนักกับมลพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์โดยส่วนใหญ่


Photo source from globescan.com

Green Ecological เป็น solution ของเมืองที่ต้องการออกแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการเพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดและแยกขยะ การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่โดยหันการใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้ยานพาหนะบนถนน และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของหลายเมืองที่มีPhoto source from vox.com

ยุทธศาสตร์เมืองโดยการนำ Green Economy มาสร้างระบบนิเวศน์สีเขียวและระบบเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน อย่างในกรณีศึกษาของเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่นำแนวคิด “เมืองจักรยาน” มาใช้ โดยสร้างพื้นที่การขี่จักรยานทั้งเมือง และประกาศ Car Free Day ทุก weekend ในขณะเดียวกันได้ตอกย้ำระบบการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลดนตรีระดับโลกที่รัฐร่วมกับเอกชน เน้นแนวคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะและสิ่งแวดล้อม อย่าง“Mysteryland” โดยสร้างงานเทศกาลบนพื้นที่สีเขียวของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดร่วมการสร้างสื่อเพื่อคนรุ่นใหม่ให้ได้ตระหนักถึงเรื่องการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผู้ร่วมงานเกือบแสนต่อปีจากทั่วโลก รวมถึงอีกเมืองในยุโรปที่ถือเป็นเมือง Eco-Friendly ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากับรถยนต์อย่างจริงจัง โดยเกิดให้มีสถานีเติมไฟฟ้าทั่วเมือง รวมถึงการปรับยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันThunderdome at Mysteryland 2019, Photo source from festivalswithme.de

พื้นที่สีเขียว จึงเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบเมืองเพื่อโยงแนวคิดไปสู่ความยั่งยืน หรือเป็นอีกหนึ่งในการสร้างเป้าหมายการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน (Sustainability Development Goals- SDG) โดยแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้วางแผนความยั่งยืนทั้งระบบ อย่างเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองชายทะเลที่ออกแบบ Landscape เมืองเพื่อลดการใช้รถยนต์ และให้หันมาใช้การคมนาคมแบบ car pool, ระบบรถสาธารณะ, การใช้จักรยาน และอื่น ๆ รวมถึงรณรงค์ให้มีการจัดงาน Mass Participation Sports อย่าง Okinawa Marathon ที่เน้นการนำเกลือมาใช้ในระบบ Hydration ตลอดเส้นทาง ซึ่งเกลือคือวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ โอกินนาว่าพยายามจะสื่อถึงลักษณะทางธรรรมชาติที่ท้องถิ่นมีมาแต่โบราณ (แต่ยังอนุรักษ์วิถีดั้งเดิม) โดยได้นำมาสร้างประโยชน์มหาศาลในการเพิ่มพลังงานในร่างกายจากโซเดียมธรรมชาติในงานวิ่งมาราธอน โดยเชื่อมโยงไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เกลือแร่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางในโลกปัจจุบัน และจัดงานเทศกาล Green Sports Expo ที่นำเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้ากีฬาจากขยะโดยนำมา Recycle เพื่อเป็นการย้ำแนวคิดจากรากสิ่งแวดล้อม


Gardens By the Bay, Photo source from cntraveler.com


เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและตระหนักถึงพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยกรณีศึกษาจากเมืองต่าง ๆ เป็น Role Model ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพเมืองที่ดี จึงก่อให้เกิดการสร้างมิติใหม่กับแนวคิด SDG มาเชื่อมโยงสู่เรื่องการท่องเที่ยวระดับโลก อย่างประเทศสิงคโปร์ ที่สร้างพื้นที่และสัญลักษณ์ Green Ecological อย่างเด่นชัด อาทิ สวน Gardens By The Bay กับ Giant Landmark ที่ต้องการย้ำความเป็นเมืองสีเขียว โดยเชื่อมโยงสู่การลดการใช้พาหนะในเมือง และเพิ่มพื้นที่ low carbon เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมือง และนี่คือเมืองตัวอย่างที่อธิบายความหมายของ Green Ecological ได้เป็นอย่างดี


5 views0 comments