TCEB หรือ สสปน. คืออะไร? แนะนำฝ่าย Mega Events and World Festivals


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม MICE (ไมซ์) ย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทยที่มีความสำคัญมากขึ้นในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ และมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ของประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แข่งขันได้ในตลาดโลกทีเส็บมุ่งหวังในการจัดตั้งประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยการให้การสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ ๆ ในการร่วมสร้างกิจกรรมที่โดดเด่นสำหรับผู้จัดงานไมซ์


ปัจจุบันทีเส็บกำลังดำเนินงานตามดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจ 'ไทยแลนด์ 4.0' ของรัฐบาล และวางเป้าหมายผ่าน 10 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ระหว่างประเทศ อีกทั้งเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทีเส็บได้นิยามพื้นที่ไมซ์ใหม่เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจชั้นนำของเอเชีย โดยมุ่งเน้นหน้าที่สำคัญคือการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ เป็นนโยบายการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล
อีกหนึ่งบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของทีเส็บ โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ หรือฝ่าย Mega Events & World Festivals คือการซื้อสิทธิ์หรือดึงสิทธิ์งานระดับโลกเข้ามาในประเทศไทย ยกตัวอย่างงานระดับ Mega Event ที่ทีเส็บดึงลิขสิทธิ์งานตูร์เดอฟร็องส์งมาจัดครั้งแรกในไทยและอาเซียน นอกจากนี้หน้าที่ของฝ่าย Mega Events & World Festivals คือสร้างกลุ่มหมวดหมู่การให้การสนับสนุนเพื่อความชัดเจนทางด้านการตลาด ในแต่ละสังคมหรือเครือข่าย ซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเรื่องของ Fan Base ของแต่ละหมวด ได้แก่ หมวด Art & Culture หมวด Creative & Lifestyle หมวด Entertainment หมวด Mass Participation Sports หมวด Health & Wellness หมวด Technology & Innovation
ซึ่งทางทีเส็บได้สร้างกรอบเพื่อให้การสนับสนุน พัฒนาและยกระดับในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเปิดให้มีการนำเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทีเส็บ ภายใต้เงื่อนไขตามหมวดต่าง ๆ ที่วางไว้ ทั้งนี้ทีเส็บได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อการยื่นขอรับการสนับสนุน ที่เรียกว่า RFS (Request for Support) ซึ่งนั่นหมายถึงทีเส็บ โดยเฉพาะฝ่าย Mega Events & World Festivals ที่มีพันธกิจผลักดันและขับเคลื่อนจนเกิดเป็นเนื้องานจริงขึ้น


12 views0 comments